Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou akademičtí pracovníci. Cílem je podpořit rozvoj vědecko-výzkumných aktivit obou partnerů, a to jednak prostřednictvím vybudování nového specializovaného experimentálního centra na VŠPJ, jednak prostřednictvím vzájemného transferu know-how a společného řešení výzkumných úkolů. Projekt posílí přeshraniční a interregionální kooperaci mezi odborníky a bude sloužit jako prostředek pro jejich odborný růst. Projekt se rovněž pozitivně projeví v rozšíření výzkumného a oborového portfolia partnerů a v obohacení přeshraničních regionů o dosud chybějící obory vzdělanosti; na jeho základě bude možné v budoucnu stavět další vědeckovýzkumné a pedagogické aktivity.

Další cílovou skupinou jsou studenti obou škol. Studenti budou moci získat zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných úkolů, navíc ve vícejazyčném prostředí; zkušenost spolupráce se zahraničním partnerem je rovněž důležitým prvkem rozvoje studenta. Vzájemná spolupráce studentů obou partnerských škol posílí přeshraniční vazby a propojení sousedících regionů. S aktivitami projektu může souviset řada bakalářských a magisterských prací. V neposlední řadě bude pro studenty přínosem navázání kontaktů s odborníky u nás i v zahraničí. Kontakty s firmami v regionu, přesahující výstupy dosavadních projektů, budou mít přímý dopad na zapojení výzkumu do regionální ekonomiky a další projekty.

Domů