Informace pro veřejnost

Informace pro neregistrované studenty VŠPJ

V rámci projektu El-BiK byly pro studenty VŠPJ vypsány dvě bakalářské práce (vedoucí Prof. Ing. František Zezulka, CSc.):

  • Grafické uživatelské rozhraní. Úkolem je návrh a realizace SW pro model umělé plíce, který umožní nastavování parametrů řídicího mikropočítačového systému s operačním systémem LINUX. Rozhraní musí umožnit čtení dat z modelu a jejich zobrazování v podobě grafů. Jsou požadovány základy OS LINUX a programování aplikací pod OS LINUX. Předpokládá se, že toto téma bude student řešit v rámci praxe ve firmě RWetc. s.r.o. Jihlava a následně jako semestrální a bakalářskou práci.
  • Řídicí systém umělé plíce. Úkolem je návrh a realizace algoritmů řídicího systému umělé plíce. Řídicí systém musí vycházet ze stávajícího řešení, které je k disposici. Prvním úkolem je vytvoření modelu umělé plíce v Matlabu a následné návrh a experimenty s modelem v systému Simulink. Předpokádá se, že student bude úkol řešit v rámci praxe a následně jako semestrální a bakalářskou práci, ve které bude řešen i program pro mikroprocesor - Cortex M3, jako implementace řídicích algoritmů, získaných simulacemi v Matlabu (Simulinku). Praxe se uskuteční ve firmě RWetc. s.r.o. Jsou požadovány základní znalosti systémů Matlab Simulink a regulačních algoritmů.

Pro zpracovávání těchto bakalářských prací je nezbytné, aby student absolvoval v roce 2012 odbornou praxi ve firmě RWetc. s.r.o., Jihlava, viz zadání prací.